Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Platnost

1. Naše dodávky, plnění, nabídky a uzavírání smluv se uskutečňuje na základě těchto obchodních podmínek. Platí také pro všechny budoucí obchodní vztahy, i když to není výslovně uvedeno. Jiné podmínky, včetně nákupních podmínek obchodního partnera (dále „kupujícího“) neplatí, ani pokud jim tyto Všeobecné podmínky výslovně neodporují.

2. Veškerá další ujednání, která jsou mezi námi a kupujícím za účelem této naplnění této smlouvy uzavřena, budou v této smlouvě písemně ujednána.

3. Předložené obchodní podmínky platí zejména pro vápenopískové zdící prvky podle ČSN EN 771-2/DIN V 106 a KSQUADRO podle záruky Z1.7.1-551, příp. Z-17.1-584. Pro prodej ostatních produktů platí následující ustanovení analogicky podle použití.

§ 2 Nabídka a uzavření smlouvy

1. Naše nabídky jsou nezávazné. Objednávky a veškerá ujednání vyžadují k právní účinnosti naše písemné nebo elektronicképotvrzení. Totéž platí pro doplnění, změny nebo vedlejší ujednání.

2. Množství, váhy, popisy, zobrazení nebo jiné údaje jsou závazné jen když je toto výslovně domluveno. Ukázky a vzorky slouží jako ukázkový materiál s průměrnými znaky kvality, rozměry a barvami, odchylky jsou možné v rámci tolerance norem ČSN EN, příp. DIN.

§ 3 Cena

1. Ceny uvedené v naší nabídce jsou pro nás závazné jen po lhůtu platnosti dané nabídky.

2. Rozumí se cena, ke které se připočte platná zákonná DPH v den dodávky.

§ 4 Platební podmínky

1. Pokud není uvedeno jinak, jsou naše pohledávky splatné a bez průtahu do 30 dnů ode dne vystavení faktury. U plateb uskutečněných do 14 dnů po datu vystavení faktury poskytujeme 2 % skonto. Toto se počítá jen z čisté hodnoty zboží, ne z přirážek, přepravy, nájemného, zástavy apod.

2. Platbu považujeme za přijatou dnem připsání na náš účet. Platební poukazy, šeky a směnky budou přijaty pouze při zúčtování všech s tím spojených výloh k tíži kupujícího.

3. Jsme oprávněni započíst přijaté platby nejprve na nejstarší vzniklé pohledávky kupujícího i přes jeho jiná platná ujednání, včetně eventuálně vzniklých nákladů a úroků.

4. Při nedodržení platebních podmínek nebo jiných okolností, které byly známy při uzavírání smlouvy a které snižují z bankovního hlediska důvěryhodnost zákazníka a ohrožují realizaci splnění našich pohledávek, si vyhrazujeme důrazně okamžitou splatnost zbývajícího dluhu, tj. prodávající má právo požadovat zaplacení dluhu ihned. To platí také v případě přijetí směnek nebo šeků. Jsme také oprávněni odstoupit z již uzavřené smlouvy, pokud kupující nesplní zaplacení zálohy nebo jeho jiné pojistky dle naší volby.

§ 5 Dodávka a termín plnění

1. Námi uvedené termíny a lhůty jsou nezávazné, pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak.

2. Dodací lhůty počínají běžet uzavřením smlouvy, avšak ne před vyjasněním všech potřebných podkladů.

3. Pokud není domluveno jinak, vyzvedne si kupující objednané zboží v místě určeném prodávajícím nejpozději tři měsíce po objednání. Pokud není zboží včas odebráno, můžeme po námi stanovené náhradní lhůtě od smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody.

4. Současně dodávané obaly musí být v rámci uzákoněných závazků vráceny, jakmile jsou zbaveny nečistot. Nepodílíme se však na nákladech vrácení a jiných nákladech spojených s vyčištěním, pokud vrácení není uskutečněno na nás.

5. Dílčí dodávky jsou možné.

§ 6 Přeprava a přechod rizik

1. Nebezpečí zničení či poškození přechází na kupujícího jakmile bylo zboží předáno osobě odpovědné za přepravu, nejpozději však opuštěním skladu. Toto platí také v případě dílčích dodávek. Pojištění přepravy uzavíráme jen na žádost kupujícího a na jeho náklady.

2. Všechny vápenopískové výrobky jsou nabízeny jen v obalech z důvodu bezpečnějšího převozu a snazšího zacházení s nákladem. Za provozní a přepravní bezpečnost nákladu je odpovědný odběratel. Pojištění nákladu po opuštění areálu závodu musí zajistit odběratel. Bezpečnostní pokyny obsahuje dodací list. Ochranné vybavení jako ochranné pásy apod. musí vzít s sebou odběratel. Ve zvláštních případech mohou být poskytnuty námi.

Zapf Daigfuss Vertriebs-GmbH
Günthersbühler Straße 10
D-90571 Schwaig b. Nürnberg
Tel.:-+49 911 9 95 85-39
Fax: +49 911 9 95 85-34
zapf-daigfuss@zapf-ks.de
www.zapf-ks.de

3. Pokud je dodání zajišťováno přímo námi nebo námi poptaným dopravcem, musí kupující zajistit, aby jedna jízdní souprava splňovala podmínky celkové přípustné hmotnosti 40 t odvozu i dovozu na místo dodání. Pokud nebyly tyto podmínky vytvořeny, ručí kupující za tím vzniklé škody na vozidle a následné škody. Také náklady z nahodilého mezitransportu či překlad zboží jde k tíži kupujícího.

§ 7 Poskytnutí záruky

1. Přebíráme záruku v rámci povahy věci dle platných norem ČSN EN 772-1 /DIN 106, příp. záruky Z-17.1-551/ v návaznosti na dodací list.

2. Kupující si musí dodané zboží bezodkladně a řádně prohlédnout a viditelné a zřejmé vady v průběhu 1 týdne po obdržení zboží písemně reklamovat. Neviditelné a při řádné prohlídce ihned nezřejmé vady musí kupující písemně reklamovat do 1 týdne od jejich zjištění. K zachování lhůty postačí včasné odeslání písemné reklamace. Při zmeškání reklamační lhůty nepřichází v úvahu na zjištěné nedostatky poskytnutí záruky.

3. Nehledě na povinnost dle výše uvedeného bodu 2 o včasné reklamaci, bude i tak kupujícímu poskytnuta součinnost při reklamaci nejdéle 1 rok od dodávky..

4. V případě, že kupující včas oznámí reklamaci, můžeme dle našeho výběru dodat náhradní dodávku nebo závadu na zboží odstranit. Pokud odstranění závady z důvodu vlastností produktů není možné, nebo náhradní dodávka by byla nepřiměřená, může kupující snížit nákupní cenu dle zákonných předpisů, nebo odstoupit od kupní smlouvy.

§ 8 Omezení ručení

1. Prodávající ručí dle zákonných podmínek, pokud se kupující domáhá náhrady škody, která vzniká úmyslně nebo z nedbalosti zástupců nebo pomocných sil prodejce. Pokud prodávajícímu nejsou kladena k tíži žádná porušení smlouvy, je ručení za náhradu škody omezeno na předvídatelné, typicky vznikající škody. Ručení za zaviněné poškození života, zdraví zůstávají nedotčena. To platí také pro závazná ručení podle Zákona o odpovědnosti za škodu. Pokud výše uvedené není jinak ujednáno, je ručení vyloučeno.

§ 9 Výhrada vlastnictví

1. Vlastnictví dodávaných věcí nám zůstává až do zaplacení plné kupní ceny stejně jako splnění všech pohledávek z dosavadního obchodního styku s kupujícím.

2. Vyhrazený majetek nesmí být zastaven, převeden na třetí odobu nebo jinak zatížen právem třetí strany. Kupující je oprávněn v rámci svého obchodního styku k dalšímu prodeji a ke spojení s dalšími movitými věcmi. Pokud by mělo naše vlastnictví díky spojení s dalšími movitými věci zaniknout, zavazuje se kupující už nyní obstarat spoluvlastnictví s ohledem na hodnotu spojených věcí.

3. Kupující musí zajistit, aby nám zůstala výhrada vlastnictví a postoupí pohledávku z kupní ceny svému dodavateli už nyní ve výši spoluvlastnického podílu připadající částky. Po postoupení práva jsme oprávněni k inkasu pohledávky. Vyhrazujeme si sami inkasovat pohledávku jakmile kupující nedodrží řádné placení svých závazků a ocitne se v prodlení s platbou. V tomto případě musí kupující na naše vyžádání označit odběratele a předat potřebné podklady k uplatnění postoupených pohledávek.

4. Kupující je zavázán pojistit zboží s výhradou vlastnictví na běžná rizika jako požár, povodeň a krádež na své náklady. Pokud tuto povinnost nesplní ani po našem připomenutí, můžeme pojištění uzavřít na náklady kupujícího, zaplatit pojistné a započítat jako část pohledávky ze smlouvy. Kupující nám přednostně postoupí pro případ pojištění své veškeré nároky vůči pojištěnému a osobě odpovědné za škodu.

5. Pokud se kupující chová v rozporu se smlouvou, obzvláště při prodlení s platbou nebo když je na majetek kupujícího uvalena soudní exekuce nebo oznámeno konkurzní řízení, je kupující povinen vrátit zboží pod výhradou zadržovacího práva. Všechny náklady vzniklé se zpětvzetím zboží nese kupující.

§ 10 Soudní příslušnost, místo plnění, omezeně platná doložka

1. Pokud je smluvní partner podnikatel, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávního fond, je příslušným soudem výhradně Norimberk. Jsme také oprávněni podat žalobu v místě firmy.

§ 11 Rozhodné právo

Rozhodné právo je právo Spolkové republiky Německo, platnost obchodního práva Spojených národů je vyloučena.

Zapf Daigfuss Vertriebs-GmbH, 1. ledna 2007
Poradenství pro Českou republiku:
Kalksandstein CZ, s.r.o.
Ing. Martin Konečný
Borovno E23
CZ-335 61 Borovno
Tel.: +420 774 164 103
konecny@kalksandstein.cz
www.kalksandstein.cz

Obchodní podmínky PDF PDF, 1,4 MB.

Dodací podmínky PDF PDF, 1,1 MB.